Στις 27/2 και 20/3 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
συζήτησε πρόταση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για αλλαγή των Σχεδίων Υπηρεσίας που διέπουν τις θέσεις Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών με τρόπο κατά τον οποίο το πτυχίο Ψυχολογίας δεν θα ήταν αρκετό για πρόσληψη αλλά θα χρειαζόταν επιπρόσθετα η εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων ή στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων.

Μετά και τη σημερινή συζήτηση, οι Υπηρεσίες απέσυραν την πρότασή τους για αλλαγές.

Ακολουθεί το Υπόμνημα που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου στη σημερινή συνάντηση καθώς και εκείνο που κατατέθηκε στη προηγούμενη.

Διευκρινιστικό Υπόμνημα

σχετικά με τις Απόψεις του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου για τους Περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας – Θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου θεωρεί ότι:

  1. Η πρόσληψη πτυχιούχων ψυχολογίας στις θέσεις Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι και χρήσιμη και απαραίτητη. Η θέση αφορά σε καθήκοντα τα οποία, έτσι όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας, μπορούν να εφαρμοστούν από απόφοιτους προγραμμάτων σχετικών κοινωνικών επιστημών. Είναι άποψή μας δε ότι η συνεργασία μεταξύ ατόμων από διάφορες ειδικότητες αποτελεί πλούτο για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Οι πτυχιούχοι ψυχολογίας, όντας εκπαιδευμένοι στα θέματα που αφορούν την ψυχολογική επιστήμη, μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και γνώσεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους καθώς και να προσθέσουν γνώση και προοπτική σε πολυθεματικά πλαίσια όπως αυτό των Υ.Κ.Ε.
  2. Δεν πρέπει να ζητείται εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων ή Ειδικών Ψυχολόγων. Ενώ τα καθήκοντα που περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας μπορούν να εφαρμόζονται και από κατόχους πτυχίων ή και μεταπτυχιακών ψυχολογίας, δεν πρόκειται για ψυχολογικές υπηρεσίες έτσι όπως αυτές εμπίπτουν στον Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμο. Η κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου ψυχολογίας αποτελεί επαρκή απόδειξη κατοχής των απαιτούμενων γνώσεων, ενώ δεν απαιτούνται δικαιώματα ή εποπτείες έτσι όπως αυτές εννοούνται στον υφιστάμενο Νόμο. Το οικονομικό και άλλο κόστος που επωμίζονται οι Πτυχιούχοι και Ειδικοί Ψυχολόγοι για σκοπούς εγγραφής τους πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο. Σημειώνεται ότι, σωστά και με παρόμοιο τρόπο, η κατοχή πτυχίου νομικής αποτελεί τεκμήριο κατοχής των απαιτούμενων γνώσεων, ενώ η Άδεια Ασκήσεως του Νομικού Επαγγέλματος δεν απαιτείται καθώς η θέση δεν αφορά παροχή νομικών υπηρεσιών.
  3. Οι υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα επωφελούνταν από την εσωτερική παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών, όπως ψυχομετρικές αξιολογήσεις και θεραπείες. Έχουμε πληροφορηθεί ότι αυτή την άποψη μοιράζονται και άτομα εντός των υπηρεσιών. Όταν αυτό γίνει, θα πρέπει να γίνει με προκήρυξη θέσεων Ειδικών Ψυχολόγων, καθώς μόνο αυτοί μπορούν νόμιμα να προσφέρουν αυτόνομα αυτές τις υπηρεσίες, και μέσα από σχέδιο υπηρεσίας αντίστοιχο σε δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτά που υπάρχουν στα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας όπου ήδη συνάδελφοι παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.

Αυτό το υπόμνημα εκδίδεται ως διευκρινιστική σημείωση σε όσα ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου δήλωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2018 καθώς έχουν παρατηρηθεί παρανοήσεις στις θέσεις μας.

Διευκρινιστικό Υπόμνημα – 20/03/2018

Αρχική Τοποθέτηση – 26/02/2018