Σύνδεσμος

Όραμα μας

είναι η ανάπτυξη, διαφύλαξη και διάδοση της επιστήμης της ψυχολογίας στη Κύπρο.

Αποστολή μας

είναι η ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης της επιστήμης της ψυχολογίας σε ακαδημαϊκό και σε ευρύ κοινό, η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα ψυχολογίας και η προώθηση και διασφάλιση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

Αξίες

που μας καθοδηγούν

  • Τήρηση δεοντολογικών αρχών που διέπουν το επάγγελμα ψυχολόγου

  • Προστασία και ενημέρωση του πολίτη

  • Διαφάνεια

  • Συνεργασία

Πυλώνες δράσης

που μας οργανώνουν

  • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση: Ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της ψυχολογίας για σκοπούς βέλτιστης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

  • Προάσπιση επαγγέλματος: Προώθηση και προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ψυχολόγων και διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινωνικού συνόλου προς την επιστήμη της ψυχολογίας.

  • Επαγγελματική ανάπτυξη: Παροχή ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης.

  • Ενημέρωση: Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση προς όλη την κοινότητα της ψυχολογίας.