Σκοποί

(α) Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και η προώθηση της επαγγελματικής δραστηριοποίησης και των ενδιαφερόντων των μελών του Συνδέσμου με κάθε νόμιμο μέσο.

(β) Η προαγωγή της χρησιμότητας και των ικανοτήτων των μελών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου με τον καθορισμό ψηλού επιπέδου επαγγελματικής εξάσκησης και συμπεριφοράς.

(γ) Η ανάπτυξη, προαγωγή, διάδοση, αξιοποίηση και εφαρμογή της Επιστήμης της Ψυχολογίας.

(δ) Η συνεισφορά και η συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πολιτικής από την Πολιτεία σε θέματα που άπτονται της Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

(ε) Η γνωμοδότηση σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της Ψυχολογίας και η παροχή έγκυρης πληροφόρησης στα μέλη για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(στ) Η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών.

(ζ) Η ενημέρωση των πολιτών ως προς τις μεθόδους και τη δεοντολογία των Ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου προς αυτούς.

(η) Η ανάπτυξη και ενίσχυση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Συνδέσμου Κύπρο και συναδέλφους τους στο εξωτερικό.

(κ ) Η συμβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των μελών του κοινωνικού συνόλου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον Σύνδεσμο και τον τρόπο λειτουργίας του μπορείτε να δείτε το καταστατικό.