Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

Όραμα μας

είναι η ανάπτυξη, διαφύλαξη και διάδοση της
επιστήμης της ψυχολογίας στη Κύπρο.

Αποστολή μας

είναι η ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης της επιστήμης της ψυχολογίας
τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και στο ευρύ κοινό,
η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα ψυχολογίας
και η προώθηση και διασφάλιση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

με οδηγό τις αξίες μας

επαγγελματική δεοντολογία
διαφάνεια
συνεργασία

Πυλώνες Δράσης

πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου

προάσπιση του επαγγέλματος και της εμπιστοσύνης της κοινωνίας

&

ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση συναδέλφων