Πώς να γίνετε Μέλος


Για να εγγραφεί κάποιος ως µέλος συµπληρώνει και υποβάλλει για έγκριση την “αίτηση εγγραφής µέλους” προς το Διοικητικό Συµβούλιο.

Στην αίτηση πρέπει να φαίνεται ότι καλύπτονται τα κριτήρια που αναφέρονται σε µια από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του καταστατικού:

Ι. Τακτικά Μέλη
(α) Πτυχιακό τίτλο στη Ψυχολογία από Πανεπιστήµιο ή Οργανισµό αναγνωρισµένο από τις αρµόδιες Αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και,
(β) Μεταπτυχιακό τίτλο στη Ψυχολογία από Πανεπιστήµιο ή Οργανισµό αναγνωρισµένο από τις αρµόδιες Αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

ΙΙ. Μη Τακτικά Μέλη

(α) Φοιτητές, δηλαδή άτοµα που κατά την υποβολή της αίτησης τους για εγγραφή φοιτούν σε πρόγραµµα πτυχιακού επιπέδου στον κλάδο της Ψυχολογίας σε Πανεπιστήµιο ή Οργανισµό αναγνωρισµένο από τις αρµόδιες Αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή,

(β) Πτυχιούχοι, δηλαδή άτοµα που κατά την υποβολή της αίτησης τους για εγγραφή κατέχουν πρώτο πτυχίο στη Ψυχολογία από Πανεπιστήµιο ή Οργανισµό αναγνωρισµένο από τις αρµόδιες Αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή, (γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές, δηλαδή άτοµα που κατά την υποβολή της αίτησης τους για εγγραφή κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας και φοιτούν σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα Ψυχολογίας σε Πανεπιστήµιο ή Οργανισµό αναγνωρισµένο από τις αρµόδιες Αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Ο αιτητής θα πρέπει επιπρόσθετα να:

  • προσκοµίσει πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα όλων των σχετικών του προσόντων, τα οποία δεν επιστρέφονται.
  • προσκοµίσει µαζί µε την αίτηση πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα όλων των σχετικών ακαδηµαϊκών του προσόντων στα οποία αναγράφεται ότι η Ψυχολογία αποτέλεσε το αντικείµενο σπουδών.
  • προσκοµίσει πρωτότυπο ή πιστοποιηµένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθµολογίας στην οποία αναγράφεται ότι η ψυχολογία αποτελεί το αντικείµενο σπουδών ή την επίσηµη βεβαίωση φοίτησης σε πρόγραµµα

Στείλτε την αίτηση µαζί µε αποδεικτικά των προσόντων σας και το τέλος
εξέτασης στην πιο κάτω διεύθυνση:

“Αίτηση για Εγγραφή
Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου
Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία”

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Ανανεώσεις:

[Τακτικά μέλη: 40 ευρώ & Μη τακτικά μέλη: 20 ευρώ]

Η ανανέωση της εγγραφής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  • με πιστωτική κάρτα μέσω PayPal
  • καθώς και με κατάθεση στο λογαριασμό τραπέζης του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Πιστωτική Κάρτα:


Membership
Member’s Name
Τραπεζική Μεταφορά:

Bank of Cyprus
Account Name: SYNDESMOS PSYCHOLOGON KYPROY
Account Number: 357013709268
SWIFT BIC: BCYPCY2N
IBAN: CY74002001950000357013709268